Regulamin - Skarby Domowe
Szanowni klienci! Sklep skarbydomowe.pl został zamknięty z dniem 31 grudnia 2022.
Wysprzedajemy asortyment - zamówienia można składać telefonicznie pod nr. 600 703 960 lub mailowo na yaewa@o2.pl, podając indeks produktu.

regulamin

 

 

Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r.

sprzedaży towarów w sklepie "Skarby Domowe"

 

 

 

§ 1

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie "Skarby Domowe" (dalej zwanym "Sklepem" lub "Sprzedającym"), w sieci internet pod adresem https://skarbydomowe.pl.

 

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Ewa Całus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Skarby Domowe" Ewa Całus, ul. Spacerowa 57, 43-305 Bielsko-Biała, REGON 241325014, NIP 9371293768.

 

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem.

 

 

§ 2

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem https://skarbydomowe.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem "Skarby Domowe" prowadzonym poza adresem https://skarbydomowe.pl.

 

2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

 

3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

 

4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

 

 

§ 3

 

1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.

 

2. Sprzedający może prowadzić sprzedaż na rzecz Kupujących bez konieczności uprzedniej rejestracji. W takim przypadku postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 4

 

1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

 

1) rodzaj towaru, jego producenta,

2) krótki opis towaru,

3) cenę towaru,

4) przewidywany czas realizacji zamówienia,

 

3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do "koszyka" i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

 

4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, a w szczególności:

 

1) imię i nazwisko,

2) adres dostawy,

3) sposób dostawy,

4) sposób płatności,

5) numer telefonu,

6) dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę.

 

 

§ 5

 

1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

 

2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

 

3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:

 

1) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego prowadzony w mBank nr 34 1140 2017 0000 4402 1050 6592,

2) szybkimi płatnościami elektronicznymi Przelewy24 - szybki przelew,

3) gotówką za pobraniem, przy odbiorze towaru, przy wyborze dostawy poprzez Pocztę Polską lub kuriera.

 

4. Dostawa towarów następuje w sposób wybrany przez Kupującego spośród podanych przez Sprzedającego.

 

5. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest podczas realizacji zamówienia oraz w zakładce "dostawa", a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

 

 

§ 6

 

1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie 2-3 dni roboczych, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania rachunku bankowego pełną kwotą należności za towar oraz przesyłkę. Jeśli Kupujący wybiera przesyłkę za pobraniem, realizacja zamówienia następuje w terminie liczonym od dnia przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

 

2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

 

1) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

 

2) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,

 

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedawca może, za zgodą Kupującego będącego konsumentem, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

 

 

§ 7

 

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lubwzór,

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.

 

3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 

4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływemroku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

 

 

§ 8

 

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymienirzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolnąod wad lub usunięcia wady.

 

2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.

 

4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego.

 

 

§ 9

 

1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:

 

1) zwrotu kosztów zawarcia umowy,

2) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,

3) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

 

przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

3. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, powinien w szczególności:

 

1) zwrócić produkt Sprzedającemu,

2) wskazać podstawę niezgodności towaru z umową.

 

 

§ 10

 

1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

 

1) na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,

2) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

3) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

 

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

 

§ 11

 

Sprzedający informuje Kupującego będącego konsumentem, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży Sprzedający nie sprzedaje rzeczy określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

§ 12

 

W przypadku umów sprzedaży zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami par. 7-11 Regulaminu nie mają zastosowania.

 

 

§ 13

 

1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.

 

2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru.

 

3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.

 

 

§ 14

 

1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

 

1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

2) sposobem dostarczenia towaru,

3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

4) opisem produktów.

 

2. Reklamacja może być wniesiona:

 

1) pisemnie, na adres Sprzedającego,

2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

 

3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.

 4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:

1) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,
2) w sposób określony w par. 16.

5. Sprzedający oświadcza, że:

1) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
2) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

 

§ 15

 

1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,

3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

 

2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klientów, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

 

 

§ 16

 

1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają
rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

1) ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego w
przypadku umów zawartych z konsumentami,
2) ze względu na siedzibę Sprzedającego w przypadku umów zawartych z
Kupującymi nie będącymi konsumentami.

2. Kupujący będący konsumentem może, niezależnie od postanowień ust.
1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów.
Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Katowicach Delegatura w Bielsku Białej, ul.
Piastowska 40 (IIp.) 43-300 Bielsko-Biała, strona internetowa:
http://www.katowice.wiih.gov.pl/

 

 

§ 17

 

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

 

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 

1) zmianę przepisów prawa,

2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,

3) zmianę sposobu świadczenia usług.

 

2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

 

 

§ 18

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

 

1) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

 

 

§ 19

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.

 

2. Każdy użytkownik Sklepu, który założył konto w Sklepie przed dniem 25 grudnia 2014 r., może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta w terminie 30 dni od wprowadzenia regulaminu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, Ewa Całus "Skarby Domowe", ul. Spacerowa 57, 43-305 Bielsko-Biała, info@skarbydomowe.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

- Adresat Ewa Całus "Skarby Domowe", ul. Spacerowa 57, 43-305 Bielsko-Biała,

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): _______________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________

- Adres konsumenta(-ów): _________________________________________

- Proszę o zwrot ceny: ___________________________________________________

- Podpis konsumenta:__________________________________

- data: _______________________________________________